Summer Goddes
  • Modelka: Olga Nowotarska
  • Fotograf: Wojciech Foit
  • Stylistka: Milena Bekalarska
  • Studio: Studio Las Warszawa